ေက်ာင္္းဖြင္႔ ၊ ေက်ာင္းပိတ္္ ရက္ ျပင္ဆင္ သတ္္မွတ္ခ်က္္

ေက်ာင္းသားမိိဘေတြ သိိသင့္တဲ့သတင္း ….

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ရက္ကို မူလသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေျခာက္ရက္ေလၽွာ့

ေဝဖန္ကန႔္ကြက္မွုမ်ားရွိိ ၿပီးေနာက္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားကို မတ္လ ၂၅ ရက္အထိသာ ဖြင့္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည္။…

ေဝဖန္ကန႔္ကြက္မွုမ်ားရွိ ၿပီးေနာက္္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားကို မတ္လ ၂၅ ရက္အထိသာ ဖြင့္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္ကစတင္္ ကာ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိိ ေက်ာင္းဖြင့္မည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္ မွတ္ခ်က္ကို ေဝဖန္ကန႔္ကြက္မွုမ်ားရွိၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွူးမ်ားပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ထိုအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မူလသတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ ေျခာက္ရက္ေလၽွာ့ၿပီး မတ္ လ ၂၅ ရက္အထိ ေက်ာင္းဖြင့္ရန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းတြင္းစစ္စာေမးပြဲ ကိိစၥကိုေတာ့ ေျဖေလၽွာ့ပစ္လိုက္ တယ္။ ေက်ာင္းတြင္းစစ္စာေမးပြဲ ေတြကို မတ္လ ၂၃ မွ ၃၁ အထိ စစ္ေဆးမယ္လို႔ မူလေၾကညာ ထားေပမယ့္ အဲဒီအတိုင္း မလုပ္ ေတာ့ဘူး။

ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ့ စာစစ္ဖိုိ႔၊ ေအာင္စာရင္းထြက္ဖို႔ ကိစၥေတြက မတ္လအတြင္း ၿပီး ေအာင္လုပ္ရတာမို႔ မတ္ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ မွာပဲဲ စာေမးပြဲေျဖမယ္’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ ေၾကညာခ်က္ အရ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ႏွစ္ဆုံးစာေမးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိိ၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ႏွစ္ဆုံးစစ္ ေဆးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၁၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ

က်င္္းပမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အတန္း မ်ား၏ ႏွစ္ဆုံးစာေမးပြဲကိုိ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပ မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ စတုတၳ တန္းႏွင့္ အ႒မတန္း၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္း အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲဲ က်န္အ တန္းမ်ား၏ စာေမးပြဲရက္ကိုသာ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ မတ္လ ၂၅ ရက္အထိ တစ္ရက္လၽွင္ ႏွစ္ဘာ သာႏွုန္း ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း၊ တကၠသိုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ စာစစ္ဌာနမရွိ သည့္ေက်ာင္းမ်ား၌ အျခားအ တန္းမ်ား ဖြင့္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး စာ စစ္ဌာနရွိိသည့္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအင္အား မလုံ ေလာက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ထားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရာသီဥတုအပူဒဏ္ ေရွာင္ နိုင္ရန္္ ေဒသအေျခအေနအရ ေက်ာင္းခ်ိန္ကိုလည္း နံနက္ပိုင္း ေန႔တစ္ဝက္သာ ဖြင့္ျခင္းမ်ိဳးလုပ္ နိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ေဒါက္ တာတင္ေမာင္ဝင္းကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အေသး စိတ္စီမံခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမွူးမ်ားကေရးဆြဲၿပီး သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔တင္ျပကာ အ စိုးရအဖြဲဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းဖြင့္ မည့္သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္ လည္ျပင္ဆင္မွု ရွိ၊ မရွိ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ အစည္းအေဝးရလဒ္ကိုိ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း ေဖေဖာ္ ဝါရီကုန္အထိသာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ရန္ အမ်ားစုက ေမၽွာ္လင့္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထို သတ္မွတ္ခ်က္ကိုိ ျပင္ဆင္မေပး ပါက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ုံတာဝန္ထမ္းမည္မဟုတ္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္(MTF)က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ သေဘာ ထားေၾကညာခဲ့သည္။

အေျခခံပညာေရး စာသင္ ကာလကို မတ္လကုန္အထိသတ္ မွတ္ျခင္းကို ကန႔္ကြက္သည့္ဖဲႀကိဳး စိမ္းလွုပ္ရွားမွုႏွင့္စတစ္ကာ ကမ္ ပိန္းကို နိုင္ငံ့အႏွံ့ရွိ ပညာေရး တကၠသိုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အားလုံး တြင္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ကစတင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။

‘‘ီဒီႏွစ္က စေျပာင္းလဲတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္္ ေျပာင္းလဲမွုရဲ့ ထုံးစံအတိုင္း အသံေလးေတြက ေတာ့ ထြက္မွာေပါ့။ ဒီလိုိလုပ္ငန္း ေတြဆိုတာ အလႊာစုံနဲ႔ ႀကိဳတင္ညႇိိ ႏွိုင္းၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ရမွာေပါ့။

အခုက ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီအ တိုင္းပဲ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ေၾက ညာထားတဲ့အတိုင္း လုပ္လည္း လုပ္တယ္။

ရွဉ့္လည္းေလၽွာက္ သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ သေဘာမ်ိဳး နဲ႔ အကုန္လုံးဝိုင္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ Work Plan ကို ဒီေန႔အစည္းအေဝးမွာ ဆြဲခဲ့တာ’’ဟု ေဒါက္တာတင္ ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။7 Day

Unicode

ကျောင်းသားမိိဘတွေ သိိသင့်တဲ့သတင်း ….

အခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်ရက်ကို မူလသတ်မှတ်ချက်ထက် ခြောက်ရက်လျှော့

ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများရှိိ ပြီးနောက် အခြေခံပညာကျောင်း များကို မတ်လ ၂၅ ရက်အထိသာ ဖွင့်မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည်။…

ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများရှိ ပြီးနောက်် အခြေခံပညာကျောင်း များကို မတ်လ ၂၅ ရက်အထိသာ ဖွင့်မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည်။

ယခုပညာသင်နှစ်ကစတင်် ကာ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိိ ကျောင်းဖွင့်မည်ဟု ဝန်ကြီးဌာန၏ သတ် မှတ်ချက်ကို ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများရှိပြီးနောက် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးများပါဝင်သည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ သည်။

ထိုအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မူလသတ်မှတ်ချက် ထက် ခြောက်ရက်လျှော့ပြီး မတ် လ ၂၅ ရက်အထိ ကျောင်းဖွင့်ရန် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘ကျောင်းတွင်းစစ်စာမေးပွဲ ကိိစ္စကိုတော့ ဖြေလျှော့ပစ်လိုက် တယ်။ ကျောင်းတွင်းစစ်စာမေးပွဲ တွေကို မတ်လ ၂၃ မှ ၃၁ အထိ စစ်ဆေးမယ်လို့ မူလကြေညာ ထားပေမယ့် အဲဒီအတိုင်း မလုပ် တော့ဘူး။

ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ စာစစ်ဖိို့၊ အောင်စာရင်းထွက်ဖို့ ကိစ္စတွေက မတ်လအတွင်း ပြီး အောင်လုပ်ရတာမို့ မတ် ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ မှာပဲဲ စာမေးပွဲဖြေမယ်’’ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ဆိုသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် ကြေညာချက် အရ စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှ မတ်လ ၃ ရက်အထိိ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း နှစ်ဆုံးစစ် ဆေးခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီအတွင်း ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို မတ်လ ၁၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ

ကျင််းပမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်အတန်း များ၏ နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲကိို မတ်လ ၂၃ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ကျင်းပ မည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။

ယမန်နေ့က နေပြည်တော်် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် စတုတ္ထ တန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း၊ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲအချိန်စာရင်း အပြောင်းအလဲမရှိဘဲဲ ကျန်အ တန်းများ၏ စာမေးပွဲရက်ကိုသာ မတ်လ ၂၃ ရက်မှ မတ်လ ၂၅ ရက်အထိ တစ်ရက်လျှင် နှစ်ဘာ သာနှုန်း ပြောင်းလဲစစ်ဆေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။

စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း၊ တက္ကသိိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုချိန်တွင် စာစစ်ဌာနမရှိ သည့်ကျောင်းများ၌ အခြားအ တန်းများ ဖွင့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး စာ စစ်ဌာနရှိိသည့်ကျောင်းများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမအင်အား မလုံ လောက်သည့် ကျောင်းများကို ပိတ်ထားရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ရာသီဥတုအပူဒဏ် ရှောင် နိုင်ရန်် ဒေသအခြေအနေအရ ကျောင်းချိန်ကိုလည်း နံနက်ပိုင်း နေ့တစ်ဝက်သာ ဖွင့်ခြင်းမျိုးလုပ် နိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ဒေါက် တာတင်မောင်ဝင်းကဆိုသည်။

မြို့နယ်အလိုက် အသေး စိတ်စီမံချက်များကို မြို့နယ်ပညာ ရေးမှူးများကရေးဆွဲပြီး သက် ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့တင်ပြကာ အ စိုးရအဖွဲဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ကျောင်းဖွင့် မည့်သတ်မှတ်ချက် ကိို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန် လည်ပြင်ဆင်မှု ရှိ၊ မရှိ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် အစည်းအဝေးရလဒ်ကိို ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းသား မိဘများက စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်များအတိုင်း ဖေဖော် ဝါရီကုန်အထိသာ အခြေခံပညာ ကျောင်းများဖွင့်ရန် အများစုက မျှော်လင့်ခဲ့သည်။

ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ထို သတ်မှတ်ချက်ကိို ပြင်ဆင်မပေး ပါက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံတာဝန်ထမ်းမည်မဟုတ်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲဲ့ချုပ်(MTF)က ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် သဘော ထားကြေညာခဲ့သည်။

အခြေခံပညာရေး စာသင် ကာလကို မတ်လကုန်အထိသတ် မှတ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်သည့်ဖဲကြိုး စိမ်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်စတစ်ကာ ကမ် ပိန်းကို နိုင်ငံ့အနှံ့ရှိ ပညာရေး တက္ကသိိုလ်နှင့် ကောလိပ်အားလုံး တွင် ဇန်နဝါရီ ရ ရက်ကစတင် ပြုလုပ်နေသည်။

‘‘ီဒီနှစ်က စပြောင်းလဲတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်် ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အသံလေးတွေက တော့ ထွက်မှာပေါ့။ ဒီလိိုလုပ်ငန်း တွေဆိုတာ အလွှာစုံနဲ့ ကြိုတင်ညှိိ နှိုင်းပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ရမှာပေါ့။

အခုက ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီအ တိုင်းပဲ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ ကြေ ညာထားတဲ့အတိုင်း လုပ်လည်း လုပ်တယ်။

ရှဉ့်လည်းလျှောက် သာ၊ ပျားလည်းစွဲသာ သဘောမျိုး နဲ့ အကုန်လုံးဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ Work Plan ကို ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာ ဆွဲခဲ့တာ’’ဟု ဒေါက်တာတင် မောင်ဝင်းက ဆိုသည်7 Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသမီး၂ဦး အက္ဆစ္ျဖင့္ အပက္ခံရေသာအမႈအား အျမန္ဆုံုးတရားခံေပၚေပါက္ ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေန

ပန်းတနော်မြို့မှ အမျိုးသမီး၂ဦး အက်ဆစ်ဖြင့် အပက်ခံရသောအမှုအား အမြန်ဆုံးတရားခံပေါ်ပေါက် ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်နေ ပန်းတနော် ။ ဇန်နဝါရီ ၉ ၂လကျော်ကြာမြင့်နေသည့် ပန်းတနော်မြို့မှ အမျိုးသမီး၂ဦးအက်ဆစ်ဖြင့်အပက်ခံရသောအမှုအား အမြန်ဆုံးတရားခံ ပေါ်ပေါက် ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပန်းတနော်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲမှူး ရုံးမှ သိရသည်။ “ကျွန်တော်လည်း ရောက်လာတာမကြာသေးဘူး ဒီကိစ္စက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလည်း ခံရတဲ့သူတွေက အတိအကျ မပြောနိုင် ကြဘူး … စုံစမ်းရတာ အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့မသင်္ကကာသူတွေ နီးစပ်တဲ့ CCTV တွေအစရှိသဖြင့် ပြန်ပြီး အသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ် … အမြန်ဆုံး ပေါ် ပေါက်ရေး ညွန်ကြားမှုတွေပေးထားပါတယ် ” ပန်းတနော်မြို့နယ် မြိနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ကျော်ဇံက ဇန်နဝါရီ ၉ရက် ကပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပန်း ပန်းတနော်မြို့ အနောက်ပိုင်း ရပ်ကွက် […]

သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ် အမြင်များ

မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြထားတဲ့ ‌ခေတ်သစ် ကိုလိုနီပြုခံရမယ့် အန္တရာယ်ရောက်နေတဲ့အတွက် တပ်မတော်နဲ့တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်မယ့် ပါတီနဲ့လူတွေကို မဲပေးကြဖို့ဆိုပြီး သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်က ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ်က ဂါရဝပြုပွဲမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မဲဆွယ်ခွင့်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ မဲဆွယ်တာလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောလိုက်သလို ဒီစကားတွေဟာ အာဏာရှင်တွေပြောနေကျဖြစ်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ထောက်ပြပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်ကတော့ ဝေဖန်ရေးဆိုတာ လုပ်သင့်ပေမယ့် အစိုးရအဆက်ဆက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေအတွက် အချင်းချင်းအပြစ်မတင်သင့်တော့ဘဲ နိုင်ငံသားအားလုံး အကျိုးအတွက် ညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီလို့ ရှုမြင်ပါတယ်။ RFA Burmese ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပထားတဲ့ ‌ေခတ္သစ္ ကိုလိုနီျပဳခံရမယ့္ အႏၲရာယ္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္မယ့္ ပါတီနဲ႔လူေတြကို မဲေပးၾကဖို႔ဆိုၿပီး သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က […]